Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Freitext255E_Typ (oBDS_v3.0.0 Build 2022-01-28_1)
	<xs:simpleType name="Freitext255E_Typ">
		<xs:restriction base="datatypeE">
			<xs:minLength value="1"/>
			<xs:maxLength value="255"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
  • No labels